blog

Statut

STATUTUL
SOCIETATII ROMANE DE FILOSOFIE ANALITICA , modificat prin AGA din 20.06.2008

Stoenescu Constantin,

Staicu Laurenţiu,

Dumitru Mircea,

Pârvu Ilie,

Brâncoveanu Romulus,

Bălan Marin,

Socaciu Emanuel-Mihail,

Iliescu Adrian-Paul,

Solcan Mihail-Radu,

Dudău Radu,

Vasilescu Andrei-Alexandru,

decid să înfiinţeze în România o asociaţie profesională, în termenii şi condiţiile stipulate în prezentul Statut şi în Actul Constitutiv al Asociaţiei, ţinând seama de prevederile art. 969 C.Civ., ale O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi ale Decretului nr. 31/1954.

CAPITOLUL 1 - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Denumirea Asociaţiei va fi Societatea Română de Filosofie Analitică, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 50845/23.03.2007, eliberată de către Ministerul Justiţiei - Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţă ONG.

Art.2 (1) Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 5, Splaiul Independenţei, nr. 204, sala 4, spaţiul aferent acestuia fiind deţinut în temeiul contractului de comodat nr. 1/2007. (2) Acest sediu poate fi mutat în orice alt loc din România în baza hotărârii Consiliului Director, luată în prezenţa tuturor membrilor săi. (3) Asociaţia poate deschide filiale în România, pe baza hotărârii Adunării Generale, cu respectarea legislaţiei în vigoare în România.

Art.3 Asociaţia se constituie pe perioadă nelimitată şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Art.4 Asociaţia este persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial şi îşi conduce activitatea în conformitate cu prezentul Statut, cu Actul Constitutiv al Asociaţiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu legislaţia în vigoare în România.

Art.5 (1) Asociaţia se bazează pe principiile constituţionale ale pluralismului şi libertăţii de asociere.
(2) Asociaţia este o organizaţie democratică şi independentă faţă de orice autorităţi publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, culte religioase, instituţii de învăţământ, precum şi faţă de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare, precum şi dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi faţă de orice chestiune de interes public.

Art.6 (1) Asociaţia are cont bancar, ştampilă şi însemne proprii.
(2) Emblema Asociaţiei va fi aprobată prin hotărâre a Adunării Generale.

CAPITOLUL 2 - MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.7 (1) Din Asociaţie pot face parte cetăţenii români sau cetăţenii străini care au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Orice persoană arătată la alin.1 poate deveni membru al Asociaţiei dacă nu este membru al altor organizaţii - persoane juridice de drept public sau privat - ale căror scopuri şi activităţi vin în contradicţie cu scopurile Asociaţiei.
(3) Calitatea de membru al Asociaţiei implică adeziunea deplină la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.
(4) Toţi membrii Asociaţiei sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Asociaţie.

Art.8 (1) Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte pe baza de cerere adresată Preşedintelui Asociaţiei. Cererea de înscriere va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 alin.2. precum şi de recomandarea a doi dintre membrii fondatori sau ai Consiliului Director.
(2) Preşedintele Asociaţiei va aduce de îndată cererea de înscriere şi declaraţia pe proprie răspundere la cunoştinţa Consiliului Director. Consiliul Director va decide în prezenţa a două treimi din membrii săi, cu majoritate de voturi, acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii va fi motivată şi se va comunica solicitantului în scris.
(3) Hotărârile Consiliului Director de acceptare a cererilor de înscriere în Asociaţie trebuie supuse confirmării Adunării Generale în proxima şedinţă a acesteia.
(4) Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte la data confirmării hotărârii Consiliului Director de către Adunarea Generală. Între data hotărârii Consiliului Director şi data confirmării acestei hotărâri de către Adunarea Generală persoanele care doresc să facă parte din Asociaţie nu sunt obligate să achite taxa de înscriere în Asociaţie şi cotizaţia. Ei pot lua însă parte, în calitate de invitaţi, la anumite activităţi ale Asociaţiei, în condiţiile stabilite de către Consiliul Director prin hotărârea de acceptare a cererii.
(5) Adunarea Generală poate infirma hotărârile Consiliului Director de respingere a cererilor de primire în Asociaţie.
(6) În situaţia în care, ulterior primirii în Asociaţie, se va constata că datele din declaraţia pe proprie răspundere înregistrată la înscrierea în Asociaţie nu corespund realităţii în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute la art 7 alin.2, solicitantul va putea fi exclus din Asociaţie, la propunerea oricărui membru al Asociaţiei, prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.9 Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:

a) prin retragerea din Asociaţie;
b) prin excluderea din Asociaţie de către Adunarea Generală, ca sancţiune pentru: încălcări grave şi/sau repetate ale prevederilor Actului Constitutiv şi/sau Statutului; acţiuni şi/sau conduite ce contravin scopurilor asociaţiei; neplata cotizaţiei timp de şase luni; alte fapte grave aflate în contradicţie cu activitatea Asociaţiei şi care vor fi calificate ca atare de către Adunarea Generală;
c) prin deces;
d) în alte situaţii prevăzute de lege, Actul Constitutiv şi Statut.

Art.10 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

(a) să ia parte la Adunarea Generală şi să îşi exprime votul în cadrul acesteia;
(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei;
(c) să participe la toate formele de activitate ale Asociaţiei;
(d) să prezinte oricărui organ de conducere, administrare şi control al Asociaţiei propuneri, sugestii şi sesizări în legătură cu orice probleme care interesează activitatea Asociaţiei şi să primeasca răspunsuri de la acestea într-un termen rezonabil;
(e) să îşi exprime nestingherit opiniile şi să critice activitatea oricărui organ de conducere, administrare şi control din cadrul Asociaţiei, cu privire la orice problemă ce afectează activitatea Asociaţiei;
(f) să îşi precizeze personal poziţia în cazul în care organele Asociaţiei iau în discuţie problemele care îi privesc;
(g) să fie informaţi cu privire la activitatea şi situaţia financiară a Asociaţiei;
(h) să li se faciliteze participarea la acţiunile Asociaţiei şi să primească sprijinul acesteia în vederea protejării drepturilor şi intereselor lor materiale sau morale;
(i) să aibă acces la baza materială şi la alte disponibilităţi ale Asociaţiei, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

Art.11 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

(a) să respecte Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, precum şi hotărârile legale şi statutare ale Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
(b) să plătească taxa de înscriere, cotizaţia, precum şi orice alte contribuţii stabilite de Statutul Asociaţiei sau prin hotărârea legală şi statutară a Adunării Generale;
(c) să manifeste, în activitatea profesională, universitară şi extrauniversitară, o conduită care să nu contravină scopurilor şi intereselor Asociaţiei;
(d) să participe la activitaţile desfăşurate de Asociaţie.
(e) alte îndatoriri care le revin potrivit Actului Constitutiv sau Statutului

Art.12 (1) Asociaţia reuneşte următoarele categorii de membri: membri cu drept de vot, membri fără drept de vot şi membri onorifici.
(2) Sunt membri cu drept de vot acei membri Asociaţiei care au cotizaţia plătită la zi la data desfăşurării şedinţei Adunării Generale la care participă.
(3) Sunt membri fără drept de vot acei membri ai Asociaţiei care nu au cotizaţia plătită la zi la data desfăşurării şedinţei Adunării Generale la care participă.
(4) Membrii fără drept de vot pot lua parte la şedinţele Adunării Generale, fără a putea vota în cadrul acestora.
(5) Pierderea calităţii de membru cu drept de vot se constată de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
(6) Membrii fără drept de vot îşi redobândesc automat calitatea de membri cu drept de vot la data achitării cotizaţiei restante şi a eventualelor penalităţi stabilite de Adunarea Generală.
(7) Sunt de drept membri onorifici acei membri ai Asociaţiei care au deţinut calitatea de Preşedinte al Asociaţiei pe durata a două mandate.
(8) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide acordarea calităţii de membru onorific şi altor persoane care au adus servicii deosebite Asociaţiei şi/sau au sprijinit-o substanţial din punct de vedere material.

Art. 13 (1) Membrii onorifici sunt scutiţi de plata cotizaţiei.
(2) Membrii onorifici nu sunt membri ai Adunării Generale, dar pot participa la orice şedinţă a acesteia, cu drept de vot consultativ.
(2) Membrii onorifici care deţin şi calitatea de membri-fondatori sunt membri ai Adunării Generale, având dreptul de a participa, cu drept de vot, la orice şedinţă a acesteia.

CAPITOLUL 3 - SCOPURILE ASOCIAŢIEI

Art.14 Asociaţia îşi desfăşoară activitatea cu scopul de a promova cercetarea în domeniul filosofiei analitice, fapt pentru care va facilita contactele dintre filosofii români ce practică filosofia analitica, precum si dintre acestia si cei care practica alte genuri de filosofare, precum si cu scopul de a stimula colaborarea cu filosofia analitica din alte tari.

Art.15 In vederea indeplinirii scopului sau Asociatia isi propune urmatoarele obiective:

a) stimularea cercetarii stiintifice in domeniul filosofiei analitice, promovarea acestor rezultate in invatamantul filosofic romanesc si in mediul cultural din Romania;
b) facilitarea informarii si documentarii celor ce se ocupa de problemele filosofiei analitice;
c) editarea si raspandirea unor reviste si lucrari de specialitate;
d) stimularea colaborarii interne si internationale a cercetarilor din domeniul filosofiei analitice; e) sprijinirea in invatamant si in institutele de cercetare a acestei directii de activitate filosofica.

CAPITOLUL 4 - PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.16 (1) Patrimoniul initial al Asociatiei este format dintr-un activ in valoare de 451 RON, fiind varsat integral de catre membrii-fondatori, in numerar, la data constituirii Asociatiei, in contul acesteia, deschis la o banca din Romania.
(2) Membrii-fondatori au participat in parti egale la constituirea patrimoniului Asociatiei, respectiv cu suma de 41 RON fiecare.

Art.17 (1) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu Legea contabilitatii si cu celelalte reglementari contabile in vigoare, pe numele Asociatiei si va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.
(2) Bunurile mobile si imobile apartinand Asociatiei pot fi folosite numai pentru realizarea scopurilor Asociatiei si nu pot fi impartite intre asociati.

CAPITOLUL 5 - VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.18 (1) Patrimoniul initial al Asociatiei se completeaza cu venituri provenite din: contributiile membrilor, cotizatiile si taxele de inscriere, sponsorizari, donatii, legate si alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plata, subventii, dobanzi bancare, precum si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si/sau juridice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.

Art.19 Resursele financiare ale Asociatiei vor fi utilizate pentru:

a) finantarea activitatilor Asociatiei mentionate la art. 16;
b) donatii catre persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
c) finantarea activitatilor editoriale ce au legatura cu scopurile Asociatiei;
d) organizarea si finantarea unor concursuri cu premii, precum si acordarea de recompense membrilor Asociatiei si altor profesionisti din domeniu care s-au remarcat in mod deosebit in activitatea lor stiintifica si profesionala sau care au adus servicii deosebite Asociatiei;
e) cumpararea si intretinerea mobilierului, a rechizitelor, tipizatelor, imprimantelor, computerelor, telefoanelor, precum si a oricaror altor echipamente si materiale aflate n proprietatea sau folosinta Asociatiei;
f) plata de chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare, etc.;
g) acoperirea oricaror altor cheltuieli legate de functionarea Asociatiei si care au legatura cu scopul si obiectivele Asociatiei.

Art.20 Cheltuielile se efectueaza potrivit bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de Consiliul Director sau, dupa caz, de Adunarea Generala, potrivit prevederilor art. 38 alin.1 lit. c), respectiv d).

Art.21 Valoarea taxei de inscriere in Asociatie si a cotizatiei, precum si modalitatea de achitare a acestora, se stabilesc de catre Adunarea Generala in prima sedinta de dupa constituire. In aceasta situatie Adunarea Generala va decide in prezenta majoritatii membrilor sai, cu o majoritate de 2/3 din numarul voturilor membrilor prezenti.

Art.22 Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL 6 - ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Sectiunea 1 Adunarea Generala

Art.23 (1) Organul de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala, formata, la infiintare, din membrii fondatori.
(2) Din Adunarea Generala fac parte membrii asociatiei cu drept de vot.
(3) Fiecare membru al Adunarii Generale are dreptul la un vot deliberativ.
(4) La sedintele Adunarii Generale pot participa, cu drept de vot consultativ, si membrii onorifici.
(5) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art.24 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
b) dezbate si aproba bugetul de venituri si bilantul contabil;
c) alege si revoca membrii Consiliului Director si le stabileste atributiile;
d) alege si revoca cenzorul/membrii comisiei de cenzori, dupa caz si le stabileste atributiiile; e) hotaraste cu privire la infiintarea de filiale;
f) la propunerea Consiliului Director, a cel putin o treime din membrii cu drept de vot, sau la propunerea a doua treimi din membrii fondatori, hotaraste cu privire la modificarea Actului Constitutiv si/sau a Statutului;
g) hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
h) dezbate si aproba raportul de activitate intocmit de Consiliul Director si prezentat de Presedintele Asociatiei;
i) dezbate si aproba rapoartele intocmite de cenzor/comisia de cenzori;
j) hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei in situatia in care cvorumul de sedinta prevazut la art.2 alin.2 nu poate fi realizat, sau daca membrii Consiliului Director resping de doua ori consecutiv propunerea de schimbare a sediului;
k) hotaraste cu privire la penalitatile aplicabile in caz de intarziere a platii cotizatiei ;
l) exercita orice alte competente prevazute de legislatia aplicabila, Actul Constitutiv sau Statut.

Art.25 (1) Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare cel putin de doua ori pe an, iar in sedinte extraordinare - ori de cate ori este necesar.

Art.26 (1) Adunarea Generala Ordinara se convoaca de Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data si locul desfasurarii Adunarii Generale, ordinea de zi, precum si data afisarii.
(2) Convocatorul va fi afisat, in locuri vizibile, la sediul Asociatiei, cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare. De asemenea el va fi trimis fiecarui membru al Asociatiei printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(3) Expedierea trebuie efectuata astfel incat intre data primirii convocatorului de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare sa existe un interval de 14 zile calendaristice. In situatia in care convocatorul este trimis prin e-mail sau prin fax, se prezuma ca data la care destinatarul a luat cunostinta de continutul convocatorului coincide cu data expedierii.

Art.27 (1) In situatii urgente si/sau exceptionale (care vor fi calificate ca atare de catre Adunarea Generala), Consiliul Director va putea convoca Adunarea Generala Extraordinara.
(2) Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata si la cererea scrisa a cel putin o treime din numarul membrilor cu drept de vot.
(3) Cererea prevazuta la alin.(2) va fi adresata Presedintelui Asociatiei. Acesta este obligat sa convoace de indata Consiliul Director, care va convoca Adunarea Generala Extraordinara numai dupa ce va verifica daca cererea indeplineste conditiile privind numarul semnatarilor specificate la alin. 2.
(4) Convocatorul privind Adunarea Generala Extraordinara va fi afisat la sediul Asociatiei, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei. In acest caz el va contine, pe langa mentiunile aratate la art.27 alin.(1) si referiri cu privire la situatia de fapt care a determinat convocarea Adunarii Generale Extraordinare.
(5) Convocatorul privind Adunarea Generala Extraordinara va fi expediat si printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(6) Expedierea trebuie efectuata astfel incat intre data primirii convocatorului de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare sa existe un interval de cel putin 7 zile calendaristice. Dispozitiile art.27 alin.3 teza a II-a se aplica in mod corespunzator.

Art.28 (1) Materialele supuse dezbaterii in cadrul Adunarii Generale vor fi puse la dispozitia membrilor Asociatiei la cererea scrisa a acestora, in termen de maxim 48h de la data inregistrarii cererii la secretariatul Asociatiei.
(2) Fiecare participant la Adunarea Generala poate cere completarea ordinii de zi, chiar in ziua desfasurarii sedintei Adunarii Generale, dar inainte de inceperea dezbaterilor. Cererea va fi supusa votului Adunarii Generale.

Art.29 (1) Adunarea Generala adopta hotarari valabile in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai, cu exceptia situatiilor in care Actul Constitutiv, Statutul sau legea prevad un alt cvorum de sedinta.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul de sedinta necesar pentru adoptarea in mod valabil a unei hotarari, Adunarea Generala se va intruni din nou in termen de 14 zile calendaristice calculate incepand cu data desfasurarii sedintei la care nu s-a intrunit acest cvorum. In aceasta situatie, Consiliul Director este obligat sa afiseze un nou convocator la sediul Asociatiei, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru desfasurarea noii sedinte a Adunarii Generale. De asemenea, convocatorul va fi trimis printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(3) Expedierea convocatorului mentionat la alin.2 trebuie efectuata astfel incat intre data primirii sale de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea noii sedinte a Adunarii Generale sa existe un interval de cel putin 7 zile calendaristice. Dispozitiile art.27 alin.3 teza a II-a se aplica in mod corespunzator.
(4) Adunarea Generala intrunita potrivit prevederilor alin.2 poate lua hotarari cu majoritate de voturi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti.

Art.30 (1) Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, daca Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevad altfel.
(2) Hotararile privind persoanele se iau intotdeauna prin vot secret.
(3) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti, daca Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevad o alta majoritate.
(4) Hotararea de dizolvare a Asociatiei, precum si hotararea de schimbare a scopului Asociatiei se iau in prezenta a doua treimi din numarul membrilor Adunarii Generale, cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.
(5) Daca nu se indeplineste cvorumul de sedinta prevazut la alin.3, Adunarea Generala se reconvoaca potrivit prevederilor art. 30 alin.2 si 3, situatie in care va hotari in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor Adunarii Generale, cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.
(6) Daca dupa convocarea prevazuta la alineatul precedent nu se va realiza cvorumul de sedinta, Adunarea Generala se reconvoaca a doua oara, potrivit prevederilor art. 30 alin.2 si 3, situatie in care va hotari cu majoritate de voturi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti.

Art.31 Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa acestuia, de o persoana desemnata in scris de Presedintele Asociatiei.

Art.32 (1) Cu ocazia fiecarei Adunari Generale, Secretarul Consiliului Director sau o alta persoana desemnata prin votul Adunarii Generale va intocmi un proces verbal cu privire la modul de desfasurare a sedintei, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.
(2) Membrii Asociatiei care au absentat de la sedintele Adunarii Generale iau cunostinta de dezbateri la cerere, din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei. Cererea va fi formulata in scris, solicitantului permitandu-i-se accesul la procesul-verbal in termen de cel mult 48 h de la data inregistrarii cererii.

Art.33 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale dispozitiilor cuprinse in Statut sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

Art.34 (1) Consiliul Director va putea elabora un regulament privind procedura de desfasurare a sedintelor Adunarii Generale, precum si procedura de alegere a membrilor Consiliului Director, a cenzorului/ membrilor comisiei de cenzori, dupa caz.
(2) Regulamentul prevazut la alin. 1 va fi supus spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale.

Sectiunea a 2-a Consiliul Director

Art.35 (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
(2) Membrii Consiliului Director, cu exceptia Presedintelui, si a Secretarului, vor fi alesi de catre Adunarea Generala, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
(3) Componenta nominala a primului Consiliu Director este stabilita prin Actul Constitutiv al Asociatiei. (4) Consiliul Director va avea un numar impar de membri.
(5) Numarul membrilor Consiliului Director va fi stabilit de Adunarea Generala si nu va putea fi mai mic de 3.

Art 36 (1) Consiliul Director este condus de un presedinte si are un secretar.
(2) Presedintele Consiliului Director este si Presedintele Asociatiei. El conduce Asociatia, o reprezinta in raporturile cu tertii si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, in limitele conferite de lege, Actul Constitutiv si Statut.
(3) Presedintele si secretarul Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 37 (1) Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) supune anual dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
b) supune dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale propunerile de modificare a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si orice alte propuneri si masuri ce trebuie ratificate de aceasta;
c) administreaza bunurile si veniturile Asociatiei si ia toate masurile pe care le socoteste utile intereselor Asociatiei;
d) vegheaza la stricta aplicare si respectare a Actului Constitutiv si Statutului;
e) desfasoara orice activitati necesare pentru buna functionare a Asociatiei si pentru aducerea la indeplinire a scopurilor acesteia;
f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv, de Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 38 (1) Consiliul Director se intruneste ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.
(2) Daca legea, Actul Constitutiv sau Statutul nu prevad altfel, Consiliul Director lucreaza in mod valabil in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu majoritatea voturilor celor prezenti.
(3) Sedintele Consiliului Director sunt conduse de Presedinte, iar in lipsa acestuia de o alta persoana desemnata in scris de Presedinte.
(4) Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art.39 (1) Membrii Consiliului Director pot fi revocati din functie de catre Adunarea Generala, la propunerea scrisa a oricarui membru al Asociatiei, in urmatoarele situatii:

a) daca activitatea lor este necorespunzatoare sau contrara scopurilor Asociatiei;
b) daca se fac vinovati de incalcarea grava a legii, Actului Constitutiv sau a Statutului Asociatiei;
c) in orice alta situatie in care conduita lor este contrara scopurilor si intereselor Asociatiei.

(2) Postul ramas vacant se va ocupa de indata.

Art.40 (1) Consiliul Director isi poate elibera un regulament intern de functionare. (2) Regulamentul de functionare al Consiliului Director va putea fi adoptat numai in prezenta tuturor membrilor Consiliului, cu majoritate de voturi.

Sectiunea a 3-a Controlul financiar

Art.41 (1) Adunarea Generala poate alege un cenzor sau o comisie de cenzori.
(12) Daca numarul membrilor Asociatiei este sau devine mai mare de 15, Adunarea Generala este obligata sa aleaga un cenzor. Acesta poate fi si o persoana care nu este membru al Asociatiei.

Art.42 (1) In realizarea competentei sale cenzorul/comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) verifica trimestrial modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociatiei;
c) intocmeste rapoarte si le prezinta anual spre aprobare Adunarii Generale;
d) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
e) participa la sedintele Adunarii Generale ;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala, Actul Constitutiv sau Statutul Asociatiei.

(2) In situatia in care controlul financiar se exercita de o comisie de cenzori, regulile generale de organizare si functionare ale acesteia se vor stabili de Adunarea Generala.

CAPITOLUL 7 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.43 Asociatia se dizolva: de drept, prin hotarare judecatoreasca si prin hotarare a Adunarii Generale.

Art.44 (1) Asociatia se dizolva de drept in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
c) in orice alte situatii prevazute de legea aplicabila;

(2)Constatarea dizolvarii se realizeaza la cererea oricarei persoane interesate, prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei.

Art. 45 Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, pronuntata de instanta competenta, la cererea oricarei persoane interesate, in urmatoarele situatii:

a) daca scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) daca Asociatia a devenit insolvabila;
e) in orice alta situatie prevazuta de legea aplicabila.

Art. 46 (1) Asociatia se poate dizolva si prin hotarare a Adunarii Generale.
(2) In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea Adunarii Generale se depune la instanta competenta, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatilor si fundatiilor.

Art.47 Dizolvarea si lichidarea Asociatiei si transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate in conditiile si potrivit procedurii prevazute de O.G. 26/2000, modificata si completata, precum si cu respectarea oricaror altor dispozitii legale aplicabile.

Art.48 In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, ci vor intra in patrimoniul Universitatii din Bucuresti si vor fi utilizate pentru sustinerea cercetarii filosofice prin Facultatea de Filosofie.

CAPITOLUL 8 PREVEDERI FINALE

Art.49 (1) Asocierea cu alte organizatii sau afilierea la federatii si confederatii romane sau straine sunt hotarate de Adunarea Generala.
(2) Adunarea Generala poate delega in mod expres aceasta atributie Consiliului Director.

Art.50 Litigiile aparute intre Asociatie si membrii sai sau intre Asociatie si alte persoane fizice sau juridice vor fi solutionate pe cale amiabila sau prin intermediul unui mediator. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor competente potrivit legislatiei in vigoare.

Art.51 Prevederile prezentului Statut se completeaza cu Actul Constitutiv al Asociatiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si cu orice alte dispozitii legale in vigoare.

Art.52 Modificarea sau completarea prezentului Statut se vor face in forma scrisa, prin hotarare a Adunarii Generale, cu indeplinirea tuturor conditiilor de fond si de forma impuse de Actul Constitutiv, Statut si de legislatia aplicabila.

Prezentul Statut a fost intocmit si tehnoredactat in Bucuresti de catre av. Vasilescu Andrei-Alexandru.

Semnat la Bucuresti, astazi, data atestarii, in 8 (opt) exemplare originale, in limba romana, 7 (sapte) exemplare originale fiind eliberate partilor.

Acasă Despre noi Membri Publicaţii Evenimente Contact BCAP 2014 BCAP 2015 ECAP8 RSS
Copyright © 2010-2012 Societatea Română de Filosofie Analitică. Toate drepturile rezervate.